Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i realizacja  programów promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przygotowywanie kadr i materiałów do realizacji tych programów w przedszkolach, szkołach  i placówkach systemu oświaty;
 2. przygotowywanie i realizacja  programów rozwoju szkół i placówek, w tym doskonalenie przywództwa i zarządzania w oświacie;
 3. realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowania, promocji zdrowia, psychoedukacji, socjoterapii i profilaktyki. Opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadry dla realizacji tych programów;
 4. opracowywanie programów rozwojowych, prowadzenie badań oraz udzielanie konsultacji związanych  z diagnozowaniem, planowaniem rozwoju oraz ewaluacją wewnętrzną pracy szkoły lub placówki;
 5. współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami      krajowymi  i zagranicznymi;
 6. opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, treningów i superwizji dla rad pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, specjalistów i innych pracowników systemu oświaty;
 8. realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia nauczycieli w zakresie promocji zdrowia i pozytywnej edukacji.

Centrum realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania doskonalenia nauczycieli, wspierania rozwoju szkół i placówek a także wspierania zmian w systemie edukacji w oparciu o pedagogikę pozytywną;
 2. podejmowanie działań, w tym realizację programów edukacyjnych, prozdrowotnych, wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych, emocjonalnych, rozwiązywania problemów i konfliktów, radzenia sobie z trudnościami, nawiązywania konstruktywnych relacji interpersonalnych;
 3. realizację programów edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i wychowawców w zakresie kompetencji wychowawczych, umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a także umiejętności wspierania rozwoju każdego dziecka;
 4. przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego i dojrzałego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, mediów, telewizji i innych środków masowego przekazu, a także uczenie konstruktywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
 5. udzielanie konsultacji, doradztwo szkolne oraz organizowanie spotkań i różnych form wymiany doświadczeń dla pracowników systemu oświaty;
 6. prowadzenie form doskonalenia, w tym szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów, treningów, warsztatów dla nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji,  w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 7. upowszechnianie informacji, działalność wydawniczą, realizację kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży a także nauczycieli, wychowawców i innych pracowników systemu oświaty.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.